Algemene voorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam d.d. 18-11-1992 onder KvK No. 33242373.

 Definities.

 1. Onder ‘algemene voorwaarden’ worden verstaan de onderhavige bepalingen.
 2. Onder ‘gebruiker’ wordt verstaan degene die deze voorwaarden hanteert.
 3. Onder ‘wederpartij’ wordt verstaan degene die met de gebruiker contracteert c.q. beoogt te contracteren.
 4. Onder ‘offerte’ wordt verstaan elk mondeling of schriftelijk aanbod van de gebruiker een overeenkomst met hem aan te gaan.
 5. Onder ‘zaken’ worden verstaan alle stoffelijke objecten waarop de overeenkomst betrekking heeft en in voorkomende gevallen tevens door de gebruiker te verrichten werkzaamheden of diensten.
 6. Onder ‘aflevering’ wordt verstaan het door of namens de gebruiker feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de wederpartij of een door hem aangewezen derde.

Contractsonderhandelingen.

 1. De gebruiker kan onderhandelingen over een nog tot stand te komen overeenkomst op ieder gewenst moment afbreken.
 2. De wederpartij kan in geval van afgebroken onderhandelingen nimmer verlangen dat verder wordt onderhandeld dan wel dat de gebruiker een vergoeding betaalt voor eventueel gemaakte kosten en/of eventueel geleden of nog te lijden schade, ongeacht waaruit deze schade zou bestaan.

 Offertes/totstandkoming van overeenkomsten.

 1. Alle offertes van de gebruiker zijn vrijblijvend en kunnen door hem steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
 2. Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard; de gebruiker heeft niettemin het recht een mondelinge aanvaarding te accepteren als zou deze schriftelijk zijn gedaan.
 3. Indien de wederpartij een offerte aanvaardt, heeft de gebruiker niettemin het recht om het aanbod binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvaarding mondeling of schriftelijk te herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 4. Mondelinge offertes komen, behoudens andersluidende mededeling van de gebruiker, automatisch te vervallen indien zij door de wederpartij niet binnen 14 dagen schriftelijk zijn aanvaard.
 5. Schriftelijke offertes komen, behoudens andersluidende mededeling van de gebruiker, automatisch te vervallen indien zij door de wederpartij niet binnen 14 dagen schriftelijk zijn aanvaard.

 Volmacht.

 1. Mondelinge offertes, afspraken en bedingen binden de gebruiker eerst nadat en voorzover deze schriftelijk zijn bevestigd door de directie of een door de directie ter zake schriftelijk gevolmachtigde.

 Mededelingen.

 1. Tenzij anders is bepaald dienen alle mededelingen de (uitvoering van de) overeenkomst betreffende schriftelijk te worden gedaan.
 2. Vorderingen tot nakoming en ingebrekestellingen dienen per aangetekend schrijven te worden gedaan en duidelijk aan te geven wat wordt verlangd en binnen welke termijn.
 3. Het bepaalde in het tweede lid geldt eveneens voor het stellen van enige andere termijn en het doen van een beroep op ontbinding van de overeenkomst. Een beroep op ontbinding dient de gronden daarvoor duidelijk aan te geven.

 Prijzen.

 1. Alle door de gebruiker gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren.
 2. De gebruiker is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, valutawisselkoersen, indien na het sluiten van de overeenkomst drie maanden zijn verstreken.
 3. De gebruiker is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

 Tijdstip van aflevering.

 1. Opgegeven en/of overeengekomen (af)levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige afleveringen dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met inachtneming van een redelijke termijn.

Overgang van risico.

 1. Alle risico’s terzake van door de gebruiker af te leveren zaken gaan over op de wederpartij op het moment dat de (koop)overeenkomst tot stand komt, dan wel op het moment van aflevering als dat daarvóór ligt.

Plaats van aflevering.

 1. Als plaats van aflevering geldt in alle gevallen, behoudens andersluidende schriftelijke regeling, de feitelijke vestigingsplaats van de gebruiker (c.q. diens vestiging waarmee werd gecontracteerd).

 Eigendomsvoorbehoud.

 1. De eigendom van de door de gebruiker aan de wederpartij afgeleverde zaken gaat pas op de wederpartij over, als deze alles heeft voldaan hetgeen de gebruiker uit hoofde van alle verkoopovereenkomsten met de wederpartij en in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen.
 2. De gebruiker raakt zijn (voorbehouden) eigendom niet kwijt indien en/of doordat de wederpartij van de gebruiker ontvangen goederen ver- of bewerkt. De wederpartij gaat bedoelde goederen in elk geval – automatisch – houden voor de gebruiker.
 3. Indien de gebruiker niettegenstaande het bepaalde in het vorige lid de eigendom toch verliest, zal de wederpartij op eerste verzoek van de gebruiker alle vereiste medewerking verlenen die nodig is voor het vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht op de betreffende goederen ten behoeve van de gebruiker.
 4. De wederpartij is, niettegenstaande het bestaande in het eerste lid, bevoegd goederen die hij van de gebruiker heeft ontvangen te verkopen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Als voorwaarde geldt hierbij evenwel steeds dat de wederpartij diens kopende wederpartij tijdig voorafgaande aan de totstandkoming van enige koopovereenkomst schriftelijk in kennis heeft gesteld van de volledige inhoud van dit artikel. De gebruiker is steeds gerechtigd van de wederpartij te verlangen dat deze pas verkoopt en (af)levert nadat ten behoeve van de gebruiker een bezitloos pandrecht op de betreffende goederen is gevestigd. Zodra de gebruiker dit verlangen aan de wederpartij kenbaar maakt vervalt automatisch de bevoegdheid als bedoeld in de eerste zin van dit artikellid.
 5. Indien de wederpartij tegenover de gebruiker nalatig is in de juiste en/of tijdige nakoming met een of meer van zijn verplichtingen als bedoeld in het eerste lid komt de in het vorige lid bedoelde bevoegdheid automatisch te vervallen. Zij herleeft – met terugwerkende kracht – indien de wederpartij zijn achterstallige verplichtingen alsnog is nagekomen.
 6. De wederpartij is nimmer bevoegd onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op enige wijze te bezwaren en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven.

 Klachttermijn/onderzoeksplicht.

 1. De wederpartij is steeds gehouden binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering te onderzoeken of de afgeleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst.
 2. De wederpartij dient zich op straffe van automatisch verval van zijn rechten, tegenover de gebruiker onverwijld na ontdekking van een gebrek in het geleverde en uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, schriftelijk te beroepen op een gebrek in de door de gebruiker verschafte prestatie.

 Nakoming/garantie.

 1. De gebruiker dient een prestatie te leveren die beantwoordt aan de overeenkomst en garandeert in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen, in aanmerking genomen de aard van de prestatie.
 2. In geval van niet behoorlijke nakoming kan de wederpartij verlangen dat de gebruiker de gebreken/het defect herstelt, tenzij bedoelde tekortkoming mede te wijten is aan de wederpartij zelf.
 3. De wederpartij kan vervanging van de geleverde prestatie verlangen, indien afwijking van deze prestatie ten opzichte van de overeengekomen prestatie een dergelijke vervanging rechtvaardigt en de wederpartij als zorgvuldig schuldenaar voor het gepresteerde heeft gezorgd.
 4. Tot niet behoorlijke nakoming zijdens de gebruiker behoort in elk geval niet:                            geringe afwijking in maat/aantal, gering kleurverschil.

 Aansprakelijkheid.

 1. De aansprakelijkheid van de gebruiker tegenover de wederpartij terzake van:
  • niet of niet-tijdig presteren is beperkt tot € 5,00 per eenheid;
 2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor opzet en/of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten.
 3. Alle ondergeschikten van de gebruiker kunnen zich tegenover de wederpartij en zonodig ook tegenover derden op gelijke voet als de gebruiker beroepen op bovenstaande bepalingen.

 Vrijwaring.

 1. De wederpartij vrijwaart de gebruiker, voorzover de wet dit toelaat, terzake van aansprakelijkheid jegens een of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of de schade door de gebruiker of diens hulppersoon, hulpzaken of (af)geleverde zaken is veroorzaakt of toegebracht.
 2. Evenzo vrijwaart de wederpartij de gebruiker, voorzover de wet dit toelaat, terzake van aansprakelijkheid jegens derden in verband met een gebrek in de door de gebruiker (af)geleverde producten.
 3. Indien de schade mede het gevolg is van een omstandigheid die de wederpartij kan worden toegerekend, is de wederpartij steeds verplicht ten minste een evenredig deel van deze schade te vergoeden.
 4. De wederpartij draagt zorg voor een adequate verzekering terzake van:
  • het uivoeringsrisico als bedoeld in het eerste lid, met een dekking van ten minste € 10.000,00
  • het producten- aansprakelijkheidsrisico als bedoeld in het tweede lid, met een dekking van ten minste € 10.000,00
 5. De wederpartij is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.
 6. De gebruiker is in zijn verhouding tot de wederpartij nimmer gehouden tot het betalen van een bedrag aan schadevergoeding aan een of meer derden van meer dan € 5,00 per eenheid.
 7. Alle ondergeschikten van de gebruiker kunnen zich tegenover de wederpartij en zonodig ook tegenover derden op gelijke voet als de gebruiker beroepen op bovenstaande bepalingen.

 Overmacht (niet-toerekenbare tekortkomingen.

 1. Onder overmacht van de gebruiker wordt in ieder geval verstaan:
  • omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal, waarvan de gebruiker zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk wordt dan wel voor de gebruiker dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid van de gebruiker niet meer of niet onmiddellijk kan worden gevergd;
  • stakingen;
  • de omstandigheid dat de gebruiker een prestatie, die van belang is in verband met de door hemzelf te leveren prestatie, niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk geleverd krijgt;
  • oorlog;
 2. In geval van overmacht is de gebruiker niet gehouden tot het betalen van een schadevergoeding.

 Onvoorziene omstandigheden.

 1. Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden die van zodanige aard zijn dat de wederpartij naar redelijkheid en billijkheid nakoming door de gebruiker niet mag verwachten, kan de rechter op verlangen van een der partijen de overeenkomst wijzigen of geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. Onder onvoorziene omstandigheden worden in elk geval niet verstaan: geringe kleurverschillen; geringe percentages van afwijking in maat/aantal.

 Betaling.

 1. Alle door de wederpartij verschuldigde betalingen dienen door de gebruiker in contanten of door bijschrijving op een van zijn (al dan niet eerder aangegeven) rekeningen te zijn ontvangen binnen één maand na de factuurdatum, bij gebreke waarvan de wederpartij automatisch in verzuim is en over hetgeen hij alsdan nog verschuldigd is vanaf laatstbedoelde datum een rente verschuldigd is van 1% per maand.
 2. Betalingen van de wederpartij strekken steeds allereerst in mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oudere vorderingen voor nieuwe gaan.

 Kosten.

 1. De wederpartij is gehouden alle (buiten)gerechtelijke kosten te voldoen die de gebruiker heeft moeten maken in verband met het feit dat de wederpartij in gebreke is gebleven zijn verplichtingen tijdig en behoorlijk na te komen.
 2. In geval van niet tijdige betaling is de door de wederpartij verschuldigde vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten ten minste gelijk aan 15% van het door de wederpartij verschuldigde bedrag.
 3. Indien de rechter of een arbiter/bindend adviseur, ondanks het bepaalde in het eerste lid, ten laste van de wederpartij een kostenveroordeling uitspreekt die lager is dan de werkelijke (buiten)gerechtelijke kosten is de gebruiker gerechtigd het verschil alsnog van de wederpartij te vorderen.

Opschorting.

 1. Indien de wederpartij in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen:
  1. zijn de verplichtingen van de gebruiker tot nakoming van zijn eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort totdat de wederpartij hetgeen hij opeisbaar is verschuldigd volledig heeft voldaan (betaling van eventuele kosten als bedoeld in artikel 2 daaronder begrepen);
  2. kan de gebruiker van de wederpartij volledige betaling en/of een afdoende zekerheid verlangen, bij voorbeeld in de vorm van een bankgarantie af te geven door een te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse bankinstelling, ter zake van de nakoming door de wederpartij.
   • De gebruiker is gerechtigd alvorens zijnerzijds na te komen volledige betaling en/of een afdoende zekerheid voor de nakoming door de wederpartij te verlangen indien aannemelijk is dat de wederpartij zijn verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.

 Verrekening.

 1. De wederpartij is nimmer bevoegd een al dan niet opeisbare verplichting zijnerzijds te verrekenen met een verplichting van de gebruiker.

 Recht van reclame.

 1. De gebruiker kan indien de wederpartij in gebreke is de koopprijs van een afgeleverd zaak te betalen, ook indien de gebruiker daarvan geen eigenaar meer zou zijn, in geval van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij, de afgeleverde zaak binnen zes weken nadat de koopprijs opeisbaar is geworden dan wel binnen zestig dagen te rekenen vanaf de dag waarop de zaak onder de wederpartij of onder iemand van zijnentwege is opgeslagen, terugvorderen door en tot de wederpartij gerichte schriftelijke verklaring.
 2. Door deze verklaring wordt de koop ontbonden en eindigen alle rechten van de wederpartij en/of diens rechtsopvolger(s) ter zake van de onderhavige zaken.

 Conversie.

 1. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is, treedt voor deze bepaling automatisch (van rechtswege) in de plaats een geldige bepaling die zo veel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding. Partijen zijn gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zonodig met elkaar in redelijk overleg te treden.
 2. In dat geval behouden de overige bepalingen in de algemene voorwaarden zo veel mogelijk onverminderd hun geldigheid.

 Verval van rechten.

 1. De wederpartij dient zijn rechten uit de overeenkomst, binnen een maand nadat deze zijn ontstaan, geldend te maken door het aanvangen van een rechtsgeding, bij gebreke waarvan zijn rechten automatisch komen te vervallen.
 2. De gebruiker is bevoegd 1 termijn desgewenst te verlengen.
 3. Het vorenstaande doet niet af aan andere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op grond waarvan een of meer rechten van de wederpartij reeds eerder zijn vervallen.

 Toepasselijk recht.

 1. Elke rechtsverhouding tussen gebruiker en de wederpartij wordt beheerst door het Nederlands recht.

 Geschillen.

 1. Alle geschillen, kort gedingen daaronder begrepen, samenhangende en/of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting van iedere andere rechter worden berecht door de ter zake bevoegde rechter te Amsterdam.
 2. De gebruiker blijft evenwel gerechtigd zijnerzijds een vordering aanhangig te maken bij de rechter die volgens de wettelijke regels bevoegd zou zijn.